معرفی واحد نظارت برامور درمان
 
مسئول نظارت بردرمان :خانم حمیده میرزایی
 
وظایف واحد نظارت بر درمان :
 
·         واحدنظارت براموردرمان شبكه يكي ازواحدهاي مستقردرشبكه بهداشت ودرمان شهرستان است كه با هماهنگي رئيس شبكه وبا تعامل وهمفكري با معاونت  د رمان دانشگاه به انجام وظيفه مي پردازداهم وظايف اين واحدهابه شرح زيراست:
·         - كسب دستورالعملهاي وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي واجراي آن دركليه موسسات پزشكي
·         - بررسي وضع موجود منطقه تحت پوشش ازنظرتسهيلات وامكانات درماني وبيمارستاني وبرنامه ريزي درجهت بهبود وارائه راه حلهاي منطقي وقابل اجرا برحسب نيازمنطقه
·         - جمع آوري اطلاعات وارقام وآمارمربوط به امكانات موجود تجهيزات پزشكي وغيرپزشكي
·          
·         - دريافت درخواست تاسيس مطب ياموسسه وبررسي وارسال آنها به استان جهت صدورپروانه هاي پزشكي وپيراپزشكي
·          
·         - مسئوليت ارزشيابي دروني ساليانه بيمارستان وشركت فعال درجلسات مربوطه
·         - برگزاري جلسات آموزشي جهت متصديان تزريقات وپانسمان -منشي مطبها دستياران دندانپزشكان تحت عنوان كنترل عفونت و نحوه استريل كردن وسايل ومحيط
·         -بازرسي دوره اي ازبخشهاي بيمارستان و واحدتغذيه شامل مديريت تغذيه ومشاور رژيم درماني
·          
·         - تذكرات شفاهي وكتبي به مطبهاومراكز تحت پوشش درخصوص رعايت مواردقانوني
·          
·         - تهيه پمفلتهاي آموزشي وارسال آن به مطبها ودفاتركار
·          
·         - الزام پزشكان وپيراپزشكاني كه محل كارشان غيربهداشتي است جهت بهسازي محل كار
·         -رسیدگی به شکایات و در صورت لزوم ارجاع به نظام پزشکی و تعزیرات

 
 عملکرد سه ماهه چهارم سال 1391 واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرامه

1-بازدید از بیمارستان جوادالائمه خرامه (اتاق عمل،بخش بستری،دیالیز و درمانگاه ،تالاسمی،زایشگاه، و اتفاقات )
2-بازدید از مرکز ترک اعتیاد (2 بازدید)
3-بازدیداز عینک سازی
4-بازدید از مطبهای سطح شهر ( 5 بازدید)
5-بازدید از در مانگاههای سطح(تامین اجتماعی-درمانگاه مرکز بهداشت)  
6- بررسی مطب دندانپزشکی ودرمانگاه دندانپزشکی (3 مطب) 
7-بررسی امکانات وارزیا بی کمبود تجهیزات آمبولانسهای بیمارستان و اتفاقات
8-برسی پرونده کلینیک ترک اعتیاد به همراهی معاونت غذاودارووارسال به تعزیرات
 
 
قابل توجه همشهریان گرامی
 
چنانچه در زمینه خدمات پزشکی ارائه شده توسط بخش خصوصی و دولتی شهرستان خرامه هرگونه پیشنهاد ، انتقاد و  یاشکایتی دارید میتوانید نظر خود را به صورت کتبی به واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارائه دهید تا در اسرع وقت پیگیری گردد.
 
نحوه رسیدگی به شکایات در اداره نظارت بر درمان:
 
ابتدا پس از دریافت شکایت کتبی اقدام به بررسی شکایت شده وبازدید از محل مورد نظر توسط بازرسین اداره نظارت به عمل آمده و در صورتیکه قصوری مشاهده شده باشد و تخلف در حد معمولی باشد، با حضور شاکی مسائل بررسی شده و رضایت ایشان جلب می گردد.
·          
اگر قصور و خسارت جدی باشد، پرونده تعزیرات به طور کامل تکمیل شده، سپس در صورت نیاز به نظر نظام پزشکی اقدام لازم به عمل آمده  آنگاه به دبیرخانه کمیسیون ماده 11 تعزیرات ارسال و بعد از طرح در کمیسیون مذکور و انجام مراحل قانونی در صورت تایید کمیسیون ماده 11 به دادگاههای مربوطه ارجاع می گردد
      کمیسیون ماده 11 مرکب از رئیس سازمان نظام پزشکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و قائم مقام وزیر در استان و نماینده وزیر  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. این کمیسیون موضوع شکایت را رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد موسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیر دولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می نماید.
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-7 12:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ