وظایف واحد کارگزینی
1-دريافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه
2-تأمين فضا و تدارک تجهيزات و امکانات و وسايل اداری جهتارائه خدمات
3-انجام اقدامات لازم برای تأمين نظافت و سالم سازی محل کارو تأمين بهداشت محيط مناسب برای ارائه خدمات
4-تأمين وسايل ارتباطی مورد نياز در جهت تسهيل انجام ارائهخدمات
5-تأمين وسايل و امکانات رفاهی کارکنان
6-برنامه‌ريزی جهت افزايش کيفيت خدمات اداری و پشتيبانی
7-برنامه‌ريزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزينههای غير ضروری
8-سازماندهی ، تعيين شرح وظايف ، تقسيم کار ، تعيين حدوداختيارات و تفويض اختيار در بين ادارات تابعه
9-برنامه ريزی جهت واگذاری بخش خدماتی و پشتيبانی به بخشخصوصی
10-برنامه ريزی و نظارت بر عمليات تدارکاتی ، انبارداری ،تعميرات و نگهداری خودروها
11-رسيدگی به امور مربوط به قراردادها و شرکت در جلسات آن
12-انجام بررسيهای لازم برای شناخت بازار و آگاهی از نوساناتقيمتها
13-رسيدگی و صدور دستور لازم به نامه‌ها و گزارشهای رسيده
14-امضاء احکام گوناگون مانند مرخصی،مأموريت و... مربوط بهکارکنان تحت سرپرستی
15-نظارت برکار کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنماييهای لازم
16-شرکت در نشست‌ها و کميسيونهای گوناگون برابر دستور
17-بررسی گزارشهای تهيه شده از کارهای انجام يافته و ارائه بهمقامات مافوق
18-انجام ديگر کارهای مربوطه برابر دستور
وظایف کارگزینی :
1-صدور احکام کارگزینی
2-پاسخگویی به مکاتبات اداری وپیگیری مکاتبات
3-دستور و برنامه کار را از سرپرست مربوطه دريافت ميکند.
4-آمار و آگاهی مورد نياز و نظرات ساير واحدها را در ارتباط با برنامه‌های اجرا شده توسط مديريت خدمات گردآوری و مطالعات لازم را در اين زمينه انجام ميدهد.
5- مشخص کردن عيوب و نواقص مربوطه آگاهی‌های گردآوری شده از نتايج اجرای برنامه‌ها را بررسی،ارزيابی و تجزيه و تحليل مينمايد.
6-به منظور هماهنگ نمودن فعاليتها و رفع مشکلات اداری و مالی با واحدهای مسئول در دانشگاه تماس برقرار ميکند.
7-جهت بهبود بخشيدن به روشهای مورد عمل و حسن انجام کارها و وظايف، برنامه‌های گوناگون اداری را تهيه و تنظيم و ارائه مينمايد.
8-در تنظيم آئين‌نامه‌ها،بخشنامه‌ها و دستورالعملهای مربوطه همکاری مي نمايد.
9-برابر دستور در نشستهای گوناگون اداری شرکت ميکند.
10-پيش‌نويس نامه‌های مربوطه را برابر دستور تهيه مينمايد.
10-گزارشهای لازم را تهيه ميکند.
12-در صورت لزوم گزارشهای تهيه شده توسط همکاران را مطالعه و اظهار نظر ميکند.
13-ديگر کارهای مربوطه را برابر دستور انجام ميدهد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-5-12 14:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ