در پزشك خانواده شهري هر پزشك 2500نفر تا 3000نفر تحت پوشش خود قراردارد كه دراين طرح هرفرد پزشك خانواده خود را تعيين ميكند كه نحوه ثبت نام متعاقبا اعلام ميگردد

 
در پزشك خانواده شهري گروه هدف يعني مادران باردار - كودكان و سالمندان توجه ويژه اي شده است
 
در پزشك خانواده شهري تمام خدمات بيماراني كه خارج از اين طرح مراجعه مي كنند به صورت آزاد اخذ مي گردد-در صورت ارجاع پزشك خانواده از مزاياي اين طرح بهره مند خواهد شد

**************

الف) ثبت نام برنامه پزشك خانواده شهري از 20/3/91شروع گرديد.

ب)  محل ثبت نام شهروندان محترم در برنامه پزشك خانواده شهري به شرح ذيل اعلام مي گردد.


1- دكتر هدايت الله عليا ئي واقع در فلكه امام مركز بهداشتي درماني خرامه 
 
2- دكتر فرهاد بهرامي واقع در خيابان امام

3- دكتر امامقلي اكرمي مقدم واقع در خيابان چمران 

4-دكتر طاهره كارآمد واقع در خيابان امام

5-دكتر حشمت الله رحيمي واقع در خيابان امام  
 
6-دكتر حميديان شيرازي واقع در درمانگاه تامين اجتماعي 

7-دكتر محمد قهرماني واقع در درمانگاه تامين اجتماعي 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-10-9 12:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ