به نام خدا

تفاهم نامه اجرای مداخلات آموزش سلامت در حوزه ها و پایگاههای نیروی مقاومت بسیج شهرستان خرامه در سال 1390

مورخه 9/9/90 بر اساس هماهنگی های قبلی در زمینه بر نامه داوطلبان بسیج سلامت در اتاق سر پرستی مرکز بهداشت شهرستان خرامه با حضور مسئول محترم سپاه ناحیه خرامه ، ومدیریت مرکز بهداشت وکارشناس آموزش سلامت جهت هماهنگی و بر نامه ریزی و اجرا به شرح زیر تشکیل گردید .

سپس آقای د کتر دهد اری معاونت بهداشتی ورئیس مرکز بهداشت ودرمان شهرستان ضمن خیر مقد م و تشکر از مسوول بسیج مقاومت ونیرو های بسیجی که به عنوان یکی از مردمی ترین نهاد های کشوری در عرصه مختلف نظامی بهداشتی ونیروی مقاومت بسیج را داشته اند در زمینه طرح داوطلبان بسیج سلامت که به طور مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی و نیروی مقاومت بسیج سازندگی تنظیم شده مطالبی را ا رائه نمود . آنگاه خانم طراوت منش کارشناس مسئول  آ موزش سلامت دستور العمل اجرائی بر نامه داوطلبان بسیج سلامت در سال 90 مفااد تفاهم نامه را برای مسئولین بسیج و مرکز بهداشت جهت اطلاع و بر نامه ریزی قرائت نمود و بر اساس هماهنگی های انجا م شده باد حاضرین در جلسه مطالب زیر جهت پیگیری به تصویب رسید .

1- مقرر شد مسئولین ناحیه مقاومت بسیج نام یا پایگا ههای فعال را که دارای مربیان آموزش دیده هستند .همچنان نام مربیان آموزش دیده جهت صدور کارت مربیگری و تعداد افراد تحت پوشش و تعداد افراد بسیجی که تو سط مربی آموزش دیده اند به مرکز بهداشت  اعلام نمایند .

2-مقرر شد اولویت ا نتخابی مربیان از مسئولین امداد بهداشت و فر ما ند هان پایگا ههای مقاومت و گردانهای عاشورا و الز هرا باشد

3-مقرر گردید آموزش مربیان توسط کتابهای آموزشی که جز اولویت هستند . و همچنین نحوه اجرای بر نامه آموزشی و نحوه گزارش دهی توسط کارشناسان آموزش سلامت با هماهنگی نماینده بسیج سلامت انجام گیرد

4-مقرر شد کتا بهای آموزشی برای مربیان فعال و آموزش دیره بسیج تهیه و جهت آموزش بسیجیان تحت پوشش در اختیار نماینده بسیج قرار گیرد تا بین مربیان توزیع گرد د .

5-مقرر شد گزارش عملکرد آموزش به صورت ما هانه در پایگا هها توسط مربیان آموزش دیده در فرمهای مخصوص به ناحیه مقاومت بسیج ارسال وهر شش ماه یکبار جمع بندی گزارش عملکرد بر ا ساس فرم مخصوص که در دستور العمل اجرائی آمده با امضا ء مشترک نیروی مقاومت بسیج و مرکز بهداشت شهرستان به رد ه های استانی ارسال گردد .

5- مقرر شد نظارت و ا رزشیابی بر اجرای بر نامه های آموزشی توسط نما یند گان منتخب واحد آموزش سلامت و بسیج سازندگی به صورت مشترک انجام گیرد .

1- دکتر نیکنام دهداری : رئیس مرکز بهداشت و معاون بهداشتی

2-سر هنگ محمد علی شیبانی : مسئول سپاه ناحیه خرامه

3- گلی طراوت منش : کارشناس مسئول آموزش سلامت


شیوه نامه بسیجبرنامه عملیاتی
عملکردفرم بسیج
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-11-7 0:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ