شرح كلي وظايف واحد مبارزه با بيماري ها واگير شبكه بهداشت ود رمان خرامه

واحد مبارزه با بيماري ها از واحدهاي تابعه مركز بهداشت شهرستان است كه اهم وظايف آن عبارتنداز:

1- جمع آوري اطلااعات مربوط به سلامت وبيماري درشهرستان وتجزيه وتحليل آنها بمنظور شناسايي بيماري ها ومشكلات بهداشتي شايع در شهرستان وبرنامه ريزي واجراي راهكارهاي مناسب جهت مقابله با آنها (بيماري هاي واگير و غير واگير)
2– بيماريابي ،اجراي موازين پيشگيري وپيگيري ودرمان بيماري هايي كه بايد تحت مراقبت باشند(واگیر و غیرواگیر )
3 –داشتن توانايي لازم حهت مقابله با همه گيري بيماريهاي مختلف(بيماري هاي واگير و غير واگير)
4 – آموزش كليه كاركنان بهداشتي و آحاد مردم دررابطه بابيماري هاي مختلف وراه هاي درمان و پيشگيري از آنها (بيماري هاي واگير و غير واگير)
5 – ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه بيمار ي هاي گوناگون به مراجعه كنندگان
6 –  تامين كليه واكسن هاي مورد نياز شهرستان ونگهداري آنها درشرايط و دماي مناسب (مديريت زنجيره سرد) و توزيع آنها درسطح مراكز واكسيناسيون شهرستان
7 – برنامه ريزي و اجراي واكسيناسيون مناطق و جمعيت هاي آسيب پذير (عشاير،حاشيه شهر ها،اتباع بيگانه ومناطق فاقددسترسي به تسهيلات بهداشتي )
8 – برنامه ريزي و اجراي مراقبت از بيماري ها در اتباع بيگانه
9 – انجام واكسيناسيون در گروه هاي خاص (مننژيت وكزاز درسربازان وهپاتيت B دركاركنان بهداشتي وافراد درمعرض خطر )
 
با توجه به تغييرات درروند اپيدميولوژيك بيماري ها وتوجه بيشتر متوليان بهداشت جهاني به همه گيري هاي خاموش بيماري هاي غيرواگيرمانند ديابت ،پرفشاري خون،بيماري هاي ايسكميك قلب ،كم خوني ها و...غيره
دردودهه اخير مديريت مبارزه با بيماري ها در سطح وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي وبتبع آن مديريت مبارزه بيماري ها درسطح استان و واحد مبارزه بابيماري ها دروسطح شهرستان ها به دو قسمت مجزاي مبارزه با بيماري هاي واگير و غير واگير تقسيم شده كه اهم برنامه هاي هر يك بشرح زير است
 
الف – بيماري هاي واگير
 
 1- آموزش بیماریهای واگیر جهت پرسنل بهداشتی و عموم مردم
2- مراقبت بیماریهای واگیر
3- گزارش دهی بیماریهای واگیر
4- جمع آوری،تجزیه وتحلیل و ارسال آمار بیماریهای واگیر به سطح استان
5- نظارت بر عملکرد مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت
6- طراحی،ارائه واجرای برنامه عملیاتی بصورت سالانه
7- تشکیل کمیته ها و جلسات بخشی و بین بخشی
8- تامین وتوزیع واکسن وداروهای مورد نیاز
9- آمادگی و ذخیره واکسن ودارو جهت مقابله با شرایط اضطراری در بلایای طبیعی و بروز اپیدمیها
10- انجام واکسیناسیون سیاری ، بدو خدمت سربازی و هپاتیت ب درگروههای در معرض خطر
11-انجام آزمایشات بیماریهای واگیر و پیگیری موارد مثبت
12- انجام مشاوره در زمینه بیماریهای رفتاری
13- اجرای برنامه های کنترل ناقلین بیماریهای واگیر
 
1- آموزش بیماریهای واگیر:
 
در این زمینه واحد مبارزه با بیماریها اقدام به برگزاری سمینار،کارگاه و کلاسهای آموزشی در   مورد دستورالعمل های جدیدو همچنین اولویت های آموزشی بر حسب بیماریهای غالب و مشکلات موجود در شهرستان و بر حسب اولویت های زمانی بیماریها وبرنامه های کشوری بصورت ماهیانه جهت پرسنل بهداشتی می نماید ، همچنین جهت عموم مردم وبا توجه به مشکلات بهداشتی هر منطقه، بطور جداگانه اهم فعالیتهای آموزشی برحسب   همان مشکل توسط پرسنل بهداشتی برگزار می شود.

فرایند1                            فرایند2                          فرایند 3                             فرایند4                     فرایند5
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-27 15:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ