داوطلبان سلامت :گروهی از مردم که داوطلبانه وبدون هیچ چشم داشت مادی با دستانی پر توان وعزمی راسخ عاشقانه حدیث سلامت را می سرایند وبه فردایی بهتر از امروز می اندیشند.
 
< اهداف واحد جلب مشارکت >

تامین وارتقاء سلامت افراد جامعه
افزایش اگاهی وتغییر شیوه زندگی مردم
فراهم نمودن زمینه مناسب برای مشارکت مردم به خصوص زنان در امور(سلامتی –اجتماعی –سیاسی –اقتصادی – فرهنگی )
 
 
< شرح وظایف واحد جلب مشارکت مردمی >

برنامه ریزی مناسب جهت رسیدن به اهداف برنامه های جلب مشارکت          
برقراری ارتباط درون سازما نی وبرون سازمانی جهت جذب رابطین سلامت ومتخصص
آشنا کردن پرسنل مراکز روستایی وپایگا ههای شهری برای اجرای برنامه های مشارکت مردمی
برنامه ریزی جهت برگزاری جلسات ماهیانه رابطین متخصص ادارات
نظارت بر ادارات دارای رابط
نظارت وپایش کارهای مربوط مربیان ورابطین
تشکیل کمیته شورای راهبردی به صورت فصلی درشبکه بهداشت شهرستان
ارائه آمار وشاخص های مربوط به واحد جلب مشارکت به استان
توانمند سازی داوطلبان سلامت (شهری – روستایی – عشایر –اتباع بیگا نه – بهزیستی – مهد کودک ها ورا بطین متخصص ) درجهت ارتقاء سلامت جامعه
افزایش تعداد خانوارهای تحت پوشش برنامه شهری به ازای هر 50 خانوار
افزایش تعداد خانوار های تحت پوشش برنامه روستایی به ازای هر20 خانوار
انجام کارهایی از قبیل(برگزاری ارد و-معرفی رابط نمونه وفعال به استان –تهیه فرم معرفی جهت تخفیف در رادیولوژی وسونو گرافی – اهداء هدیه به رابط فعا ل )جهت ترغیب سایر رابطین
 
 
< شرح وظایف داوطلب سلامت >

شرکت مستمر در کلاسهای آموزشی که به صورت هفتگی برگزار می گردد
انتقال پیام های بهداشتی به خانوارهای تحت پوشش
بررسی واولویت بندی مشکلات محله تحت پوشش
ثبت وقایعی که در خانوار های تحت پوشش رخ می دهد (تولد –مرگ – مها جرت – ازدواج )
گذراندن دوره عملی شامل (فشار خون – وزن –قد – دور سر)
شرکت در کلاسهای فوق برنامه
شناسا یی واطلاع به موقع از بروز بیماریهایی که نیاز مند پیگیری می باشند
پیگیری پرونده خانوار تحت پوشش در خصوص مراجعه به مراکز بهداشتی وخانه های بهداشت جهت مراقبت های بهداشتی
 
< شرح وظایف داوطلبین متخصص ادارات >

شرکت در جلسات آموزشی که ماهیانه یکبار تشکیل می شود
انتقا ل پیام های بهداشتی به پرسنل ادارات وخانواده های آنها
همکاری رابطین ادارات با واحدهای ستادی شبکه بهداشت در مناسبتهای مختلف
نصب پمفلت وشعار های بهداشتی در برد بهداشتی ادارات
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-27 15:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ