واحد توسعه شبکه و ارتقاءسلامت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خرامه از ابتدای استقلال آن از شبکه بهداشت ودرمان والفجر یعنی دیماه سال 88تشکیل و فعالیت خودرا آغاز نمود این واحد از جمله واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان می باشد که با سیستم مدیریتی ارتباط نزدیک داشته و از ارکان اصلی مرکز بهداشت شهرستان به شمار می آید.

شرح وظائف

1-پیگیری تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت ستاد مرکز بهداشت –مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت
2-پیگیری تجهیزات مورد نیاز
3-برنامه ریزی جهت بازدید کارشناسان تیم نظارت از واحدهای تابعه مرکز بهداشت شهرستان
4-پیگیری احداث خانه های بهداشت و روستاهای فاقد خانه بهداشت
5-تعیین پراکندگی جغرافیائی واحدهای بهداشتی منطقه
6- پیگیری تعمیرات مراکز و خانه های بهداشت تابعه
7-وارد کردن اطلاعات زیج حیاتی در نرم افزار مربوطه
8-ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مراکز بهداشتی درمانی در تمام سطوح ارائه خدمات محیطی و ستادی با یکدیگر و واحدهی ستادی با معاونت بهداشتی
9-اجرای طرح بیمه روستائی
10-آموزش بدو خدمت به پزشکان و پرسنل جدید الورود
11-نظارت و پایش اجرای برنامه های مرکز بهداشت
12-نظارت بر آموزش بهورز و نیروهای محیطی وستادی مرکز بهداشت شهرستان
13-پیگیری و بررسی شکایات رسیده در رابطه با واحدهای بهداشتی در سطح شهرستان و ارجاع به واحدهای مربوطه 
14-پیگیری مسائل و مشکلات مراکز و خانه های بهداشت در واحدهای تحت پوشش
15-تهیه برنامه عملیاتی سالیانه
16-رایانه ای نمودن کلیه اطلاعات شاغلین –ساختمانی –جمعیتی –تجهیزاتی-و......وثبت آن
17-بررسی و پایش برنامه های نظارتی طرح شده از طرف ستاد و مراکز بهداشتی درمانی
18ارسال آمار بیمه روستائی به صورت فصلی –ماهانه به معاونت بهداشتی دانشگاه
19-برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات ستادی و محیطی
 
 
فعالیت های آموزشی و جلسات:

1-تشکیل جلسات مسئولین ستادی
2-تشکیل جلسات بازآموزی بهورزان جهت ارتقاءآگاهی بهورزان محترم
3-تشکیل جلسه آموزشی نیروهای جدیدالورود و آموزش پزشکان
4-تشکیل جلسات ماهانه مسئولین مراکز
5-تشکیل جلسات ماهانه تیم نظارت
 
برنامه های درحال اجرا:

1-برنامه پزشک خانواده
2-برنامه اقتصاد سلامت
3-برنامه HNIS  
4-برنامه ثبت مرگ
5-برنامه نظارت مراکز
 

فرایند 1                                    فرایند2                                            فرایند3                                  فرایند4
                                                                                                  
 
پرسنل  شاغل در واحد توسعه شبکه و ارتقاءسلامت :
 
ردیف
نام ونام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
1
جعفر احمدی جابری
کارشناس بهداشت عمومی
 مسئول واحد
2
مژگان عباسی
کاردان مامائی
---
3
محبوبه فهرستی اصل
کاردان بهداشت خانواده
---

 
 مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان خرامه

ردیف
نوع مرکز
تعداد
1
مرکزبهداشتی درمانی روستائی شهری
1
2
مرکز بهداشتی درمانی روستائی
4
3
مرکز بهداشتی درمانی شهری
0
4
پایگاه بهداشتی شهری
2
5
پایگاه بهداشتی روستائی
1
6
خانه بهداشت
22
 
 
 
تعداد پرسنل شاغل  در مرکز بهداشت شهرستان
                                                                                                                              
رسمی
پیمانی
طرحی
قراردادی
مامور از سیستم
مامور در سیستم
39
23
10
14
1
3
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-27 15:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ